Cookie beleid vv Vierpolders

De website van vv Vierpolders is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VOG | vv Vierpolders

VOG | vv Vierpolders

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Belang VOG

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging, is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. Het hebben van een VOG door alle vrijwilligers die met minderjarigen werken, is één van de mogelijke manieren om voor zo'n omgeving te zorgen.

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt, of kan komen, met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Screening

Voor minimaal, maar niet gelimiteerd tot, de volgende functies wordt een VOG aangevraagd:

  • trainers , coaches, leiders;
  • verzorger/fysiotherapeut;
  • bestuurslid;
  • jeugdcommissielid;
  • wedstrijdsecretaris;
  • VOG coördinator;
  • vertrouwenspersoon;


Toetsing

Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid die onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam staan van de aanvrager van de VOG. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat dit verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Screeningsprofielen

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, beoordeelt Justis aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG. Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Justitie een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden. Op de VOG wordt vermeld op basis van welke screeningsprofiel(en) en eventueel functieaspecten de aanvrager is beoordeeld.
Voor vrijwilligers die in aanmerking komen voor de regelingen VOG in de sport, worden de profielen 'Informatie'  en ' Personen' gebruikt.


Informatie

Het risicogebied 'informatie' beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich kunnen voordoen indien men in een functie of bezigheid toegang heeft tot systemen, of tot informatie. Het betreft hier de bevoegdheid tot het raadplegen en/of het bewerken van deze systemen. Onder dit risicogebied valt ook het omgaan met gevoelige dan wel vertrouwelijke informatie. Voorts betreft dit het toegang hebben tot of kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen. Indien men het beheer  of bijzondere bevoegdheden heeft bij systemen, bestaat het risico dat deze systemen misbruikt worden voor de verspreiding van bijvoorbeeld verboden materiaal. Bij het omgaan met gevoelige, dan wel vertrouwelijke informatie, kan deze informatie misbruikt worden, bijvoorbeeld om iemand te chanteren. Bedrijfs- of beroepsgeheimen kunnen worden gestolen of informatie kan worden gelekt. Bedrijfsprocessen kunnen worden ontregeld door bijvoorbeeld vernieling of sabotage.

Personen

Het risicogebied 'personen' heeft tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten.
Personen die werkzaam zijn met minderjarigen, zijn belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in één op één relatie komen te verkeren met minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Bovendien hebben deze personen een voorbeeldfunctie en kunnen zij invloed uitoefenen op de aan hen toevertrouwden door middel van hun gedragingen, waardoor bijvoorbeeld vermogensdelicten en overtredingen van de Opiumwet niet met de functie zijn te verenigen. Indien men in de uitoefening van de functie met minderjarigen in aanraking komt, bestaat het gevaar van machtsmisbruik. Het risico van zeden- en geweldsdelicten is aanwezig. Ook het gevaar van afpersing of chantage is aanwezig.

Mogelijke uitzonderingen

Voor alle betrokkenen wordt in principe een VOG aangevraagd. Diegene die toch graag voor uitzondering in aanmerking komt, kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon, zie beroepsprocedure.

Screeningsfrequentie

De geldigheid van de VOG is voor v.v. Vierpolders door het bestuur vastgesteld op maximaal drie jaar. Na deze periode wordt de aanvraag opnieuw gedaan, indien dit voor de vereniging financieel mogelijk is. Voor de vrijwilligers die binnen de periode van drie jaar een VOG hebben aangevraagd,  is deze periode korter, namelijk tot aan de volgende meetdatum.
De eerstvolgende meetdatum is vastgesteld op 1 januari 2020 en de volgende dus op 1 januari 2023.

Indien een vrijwilliger een VOG heeft verkregen binnen een jaar voorafgaand aan de nieuwe meetdatum, blijft deze geldig en wordt geen nieuwe VOG aangevraagd. In deze gevallen is de VOG dus geldig voor maximaal vier jaar. In alle overige gevallen wordt de VOG op de vastgestelde meetdatum opnieuw aangevraagd.

Maatregelen

Indien een vrijwilliger niet binnen de redelijke termijn van acht weken na het indienen van de aanvraag de VOG heeft ingeleverd, dan informeert de VOG-coördinator het bestuur. Het bestuur vraagt de vrijwilliger de VOG alsnog binnen een week ter beschikking van de VOG-coördinator te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt, dan wordt de vrijwilliger geschorst tot dat de VOG alsnog is ingeleverd bij de VOG-coördinator. De schorsing duurt maximaal vier weken. Als in de schorsingsperiode nog steeds geen VOG is ingeleverd, mag de vrijwilliger niet meer zijn functie uitvoeren. De vertrouwenspersoon wordt bij aanvang van de schorsing op de hoogte gesteld.
De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar alle bestuursleden, de vertrouwenspersoon en eventueel de coördinator waaronder de vrijwilliger heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger. Toegang tot het terrein weigeren of dergelijke maatregelen kan niet zonder kennis te hebben van een feitelijke delict.


Referenties geven

Indien een vrijwilliger besluit zich bij een andere vereniging aan te sluiten, dan vindt er in principe geen actieve informatie-uitwisseling plaats. V.v. Vierpolders gaat niet op eigen initiatief derden informeren. Indien een bestuurslid van een andere vereniging informeert naar referenties bij v.v. Vierpolders, dan wordt het gemeld als de VOG ontbreekt in de administratie, door het niet of niet tijdig inleveren van een VOG. Er zijn echter situaties waarin het noodzakelijk gevonden kan worden dat er wel informatie wordt uitgewisseld. Dit besluit wordt genomen door het bestuur eventueel na advies van de vertrouwenspersoon.

Beroepsprocedure

Er is geprobeerd om op alle mogelijke vragen een antwoord/maatregel te vinden. Daar waar dit niet mogelijk is, moet de beroepsprocedure een oplossing bieden.
Bijvoorbeeld als een medewerker geen VOG kan of wil overleggen. De medewerker kan dan bij de vertrouwenspersoon van v.v. Vierpolders zijn verhaal doen. De vertrouwenspersoon kan aanleiding zien om een positieve aanbeveling bij het bestuur te doen. De vertrouwenspersoon zal hierbij geen vertrouwelijke gegevens aan het bestuur kenbaar maken. Het is het bestuur dat uiteindelijk een beslissing neemt en eventueel kan besluiten een door de vertrouwenspersoon positieve aanbeveling naast zich neer te leggen.

 

Aannamebeleid

Voor alle medewerkers die actief met jeugd bezig zijn,  wordt een VOG aangevraagd. De VOG zal dus aangevraagd worden voor alle trainers en (bege)leiders van onze voetballende jeugdleden.  Daarnaast zal dit ook gelden voor de leden van het bestuur en de commissies welke een raakvlak (kunnen) hebben met jeugdleden. Iedereen binnen v.v. Vierpolders wordt geacht zich te conformeren aan deze gedragscode en de voor de club geldende gedragsregels. Indien geen VOG kan worden overlegd, dan kan de medewerker niet zijn functie continueren.

Beheer van de administratie

Het bezit van de VOG van onze vrijwilligers, het tijdig herhalen daarvan en de administratie hieromtrent wordt door de VOG-coördinator uitgevoerd. VOG-coördinator is aangesteld door het bestuur. De VOG-coördinator, de voorzitter en de secretaris hebben toegang tot deze documenten.
De originele VOG dient te worden overlegd aan de VOG coordinator. Na toetsing en administratie door de VOG kan op verzoek het originele exemplaar teruggevraagd worden. In dat geval behoudt de vereniging een kopie welke kopie de VOG coordinator zal dateren, voorzien van een handtekening en van de tekst "origineel gezien".

De aanvraag voor een VOG zal op initiatief van v.v. Vierpolders na drie jaar herhaald worden zolang de huidige gratis regeling van de overheid of de financiële middelen dit toelaten. Na het vertrek van een vrijwilliger wordt de VOG na maximaal 1 jaar uit de administratie verwijderd.

Communicatie

Alle communicatie, vragen of opmerkingen over de VOG, of de aanvraag van de VOG verloopt via het email adres: [email protected]
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!